Có 1 kết quả:

半拉 bàn lǎ

1/1

bàn lǎ [bàn lā]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half