Có 1 kết quả:

半路出家 bàn lù chū jiā

1/1

bàn lù chū jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

switch to a job one was not trained for