Có 2 kết quả:

办年货 bàn nián huò ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ辦年貨 bàn nián huò ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to shop in preparation for Chinese New Year

Từ điển Trung-Anh

to shop in preparation for Chinese New Year