Có 2 kết quả:

半日制学校 bàn rì zhì xué xiào ㄅㄢˋ ㄖˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ半日制學校 bàn rì zhì xué xiào ㄅㄢˋ ㄖˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

half-day (or double-shift) school

Từ điển Trung-Anh

half-day (or double-shift) school