Có 1 kết quả:

半身像 bàn shēn xiàng ㄅㄢˋ ㄕㄣ ㄒㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) half-length photo or portrait
(2) bust