Có 1 kết quả:

半糖夫妻 bàn táng fū qī

1/1

bàn táng fū qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weekend spouse
(2) relationship involving a sugar-daddy