Có 1 kết quả:

半月瓣 bàn yuè bàn

1/1

bàn yuè bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semilunar valve (anatomy)