Có 2 kết quả:

帮倒忙 bāng dào máng幫倒忙 bāng dào máng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be more of a hindrance than a help

Từ điển Trung-Anh

to be more of a hindrance than a help