Có 1 kết quả:

棒硫 bàng liú

1/1

bàng liú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lân tinh

Từ điển Trung-Anh

roll sulfur