Có 1 kết quả:

包被 bāo bèi

1/1

bāo bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

peridium (envelope or coat of fungi, e.g. puffballs)