Có 1 kết quả:

包庇 bāo bì

1/1

bāo bì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

che chở

Từ điển Trung-Anh

(1) to shield
(2) to harbor
(3) to cover up