Có 2 kết quả:

包产到户制 bāo chǎn dào hù zhì ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ包產到戶制 bāo chǎn dào hù zhì ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

system of quotas for farm output per household

Từ điển Trung-Anh

system of quotas for farm output per household