Có 1 kết quả:

包荒 bāo huāng

1/1

bāo huāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be tolerant
(2) to be forgiving
(3) to conceal
(4) to cover

Một số bài thơ có sử dụng