Có 1 kết quả:

包剿 bāo jiǎo

1/1

bāo jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to surround and annihilate (bandits)