Có 1 kết quả:

胞藻 bāo zǎo

1/1

bāo zǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

algae