Có 1 kết quả:

保八 bǎo bā ㄅㄠˇ ㄅㄚ

1/1

bǎo bā ㄅㄠˇ ㄅㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to maintain an 8% annual growth rate of the GDP (PRC policy)