Có 2 kết quả:

飽餐戰飯 bǎo cān zhàn fàn饱餐战饭 bǎo cān zhàn fàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to fill one's belly before the battle (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to fill one's belly before the battle (idiom)