Có 1 kết quả:

保苗 bǎo miáo

1/1

bǎo miáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giữ gìn giống cây

Từ điển Trung-Anh

to protect young plants, ensuring that enough survive to produce a good crop