Có 2 kết quả:

飽暖思淫欲,飢寒起盜心 bǎo nuǎn sī yín yù , jī hán qǐ dào xīn饱暖思淫欲,饥寒起盗心 bǎo nuǎn sī yín yù , jī hán qǐ dào xīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

lechery springs from warmth and nourishment, kleptomania springs from hunger and cold (idiom)

Từ điển Trung-Anh

lechery springs from warmth and nourishment, kleptomania springs from hunger and cold (idiom)