Có 2 kết quả:

保外就医 bǎo wài jiù yī保外就醫 bǎo wài jiù yī

1/2

Từ điển Trung-Anh

to release for medical treatment (of a prisoner)

Từ điển Trung-Anh

to release for medical treatment (of a prisoner)