Có 2 kết quả:

報喜不報憂 bào xǐ bù bào yōu报喜不报忧 bào xǐ bù bào yōu

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to report only the good news, not the bad news
(2) to hold back unpleasant news
(3) to sweep bad news under the carpet

Từ điển Trung-Anh

(1) to report only the good news, not the bad news
(2) to hold back unpleasant news
(3) to sweep bad news under the carpet