Có 1 kết quả:

爆炸物 bào zhà wù

1/1

bào zhà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

explosive (material)