Có 1 kết quả:

卑卑不足道 bēi bēi bù zú dào ㄅㄟ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be too petty or insignificant to mention
(2) to not be worth mentioning (idiom)