Có 1 kết quả:

悲喜交集 bēi xǐ jiāo jí

1/1

bēi xǐ jiāo jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mixed feelings of grief and joy