Có 1 kết quả:

北斗七星 běi dǒu qī xīng

1/1

běi dǒu qī xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ursa Major
(2) Great Bear
(3) Big Dipper

Một số bài thơ có sử dụng