Có 2 kết quả:

北短翅莺 běi duǎn chì yīng北短翅鶯 běi duǎn chì yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baikal bush warbler (Locustella davidi)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baikal bush warbler (Locustella davidi)