Có 2 kết quả:

北伐军 běi fá jūn ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ北伐軍 běi fá jūn ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the Northern Expeditionary Army

Từ điển Trung-Anh

the Northern Expeditionary Army