Có 2 kết quả:

北紅尾鴝 běi hóng wěi qú北红尾鸲 běi hóng wěi qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Daurian redstart (Phoenicurus auroreus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Daurian redstart (Phoenicurus auroreus)