Có 1 kết quả:

北𣴓 běi jiàn

1/1

běi jiàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Bắc Kạn của Việt Nam

Một số bài thơ có sử dụng