Có 2 kết quả:

北椋鳥 běi liáng niǎo ㄅㄟˇ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ北椋鸟 běi liáng niǎo ㄅㄟˇ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) purple-backed starling (Agropsar sturninus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) purple-backed starling (Agropsar sturninus)