Có 2 kết quả:

北鷚 běi liù北鹨 běi liù

1/2

běi liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pechora pipit (Anthus gustavi)

běi liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pechora pipit (Anthus gustavi)