Có 1 kết quả:

北周 běi zhōu

1/1

běi zhōu [běi zhōu]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

triều Bắc Chu của Trung Quốc (557-581)