Có 2 kết quả:

被除数 bèi chú shù被除數 bèi chú shù

1/2

bèi chú shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dividend

bèi chú shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dividend