Có 2 kết quả:

背对背 bèi duì bèi背對背 bèi duì bèi

1/2

bèi duì bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

back to back

bèi duì bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

back to back