Có 2 kết quả:

貝多羅樹 bèi duō luó shù ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ贝多罗树 bèi duō luó shù ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media

Từ điển Trung-Anh

Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media