Có 1 kết quả:

背景 bèi liǎng

1/1

bèi liǎng [bèi jǐng]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bối cảnh, hoàn cảnh