Có 2 kết quả:

貝斯吉他 bèi sī jí tā ㄅㄟˋ ㄙ ㄐㄧˊ ㄊㄚ贝斯吉他 bèi sī jí tā ㄅㄟˋ ㄙ ㄐㄧˊ ㄊㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

bass guitar

Từ điển Trung-Anh

bass guitar