Có 1 kết quả:

本地人 běn dì rén

1/1

běn dì rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

native person (of a country)