Có 1 kết quả:

本行 běn háng

1/1

běn háng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's line
(2) one's own profession