Có 2 kết quả:

苯环 běn huán苯環 běn huán

1/2

běn huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

benzene ring (chemistry)

běn huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

benzene ring (chemistry)