Có 2 kết quả:

本体论 běn tǐ lùn本體論 běn tǐ lùn

1/2

běn tǐ lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ontology

běn tǐ lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ontology