Có 1 kết quả:

本影 běn yǐng ㄅㄣˇ ㄧㄥˇ

1/1

běn yǐng ㄅㄣˇ ㄧㄥˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

umbra