Có 2 kết quả:

比登天还难 bǐ dēng tiān hái nán ㄅㄧˇ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˊ ㄋㄢˊ比登天還難 bǐ dēng tiān hái nán ㄅㄧˇ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˊ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. even harder than reaching the sky (idiom)
(2) fig. extremely difficult
(3) far from an easy task

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. even harder than reaching the sky (idiom)
(2) fig. extremely difficult
(3) far from an easy task