Có 1 kết quả:

比色分析 bǐ sè fēn xī

1/1

bǐ sè fēn xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

colorimetric analysis