Có 2 kết quả:

筚路蓝缕 bì lù lán lǚ篳路藍縷 bì lù lán lǚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the hardships of beginning an undertaking (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the hardships of beginning an undertaking (idiom)