Có 2 kết quả:

閉門 bì mén闭门 bì mén

1/2

bì mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to close a door