Có 2 kết quả:

避其銳氣,擊其惰歸 bì qí ruì qì , jī qí duò guī ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ避其锐气,击其惰归 bì qí ruì qì , jī qí duò guī ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws (idiom)

Từ điển Trung-Anh

avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws (idiom)