Có 2 kết quả:

鞭虫 biān chóng ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄥˊ鞭蟲 biān chóng ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

whipworm

Từ điển Trung-Anh

whipworm