Có 2 kết quả:

边界层 biān jiè céng邊界層 biān jiè céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

boundary layer

Từ điển Trung-Anh

boundary layer