Có 2 kết quả:

扁鍬形蟲 biǎn qiāo xíng chóng ㄅㄧㄢˇ ㄑㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ扁锹形虫 biǎn qiāo xíng chóng ㄅㄧㄢˇ ㄑㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

giant stag beetle (Dorcus titanus)

Từ điển Trung-Anh

giant stag beetle (Dorcus titanus)